Continu ontwikkelen & kennis borgen

Blog 2 – Ilse Backx

In cursussen en trainingen opgedane kennis en vaardigenheden kunnen door de waan van de dag weer snel verdwijnen op de werkvloer. Door te blijven ontwikkelen, structureel van elkaar te leren en dit proces te borgen, realiseren we een blijvend resultaat voor medewerkers en organisaties.

Organisaties besteden over het algemeen (veel) tijd en geld aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Investeren in het benutten en borgen van de opgedane kennis en vaardigheden gebeurt in veel mindere mate. Eenmaal terug op de werkvloer worden medewerkers maar al te vaak weer opgeslokt door de dagelijkse werkzaamheden.  Van een blijvend leerrendement is geen sprake. Zonde van de tijd en het opleidingsbudget, en zeker niet motiverend voor een volgend leertraject. Hoe dit tij te keren?

De sleutel hiertoe is eigenaarschap. Van de medewerker én van de organisatie.
Hieronder een aantal tips om dit te realiseren:

  • Koppel individuele en gezamenlijke leerdoelen aan de organisatiedoelstellingen. Betrek hierin de context: welke factoren en/of actoren belemmeren dan wel stimuleren het daadwerkelijk toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk? En hoe gaan we hiermee om?
  • Maak ontwikkel- en leerdoelen onderdeel van een individueel plan én een team actieplan. Waar wil je als team naartoe en hoe draag je hieraan bij als individu? Maak expliciet duidelijk dat de leerinspanning direct gekoppeld is aan de beoogde verandering in de organisatie.
  • Organiseer sturing op toepassen van opgedane kennis en vaardigheden op de werkvloer. Zorg hierbij voor een aantrekkelijke afwisseling van reflectie en actie. Bijvoorbeeld door intervisie, opname in overlegstructuur en beoordelingscyclus, on-the-job coaching, challenges, collegiale mystery guests, en job rotation.
  • Zorg voor optimale ondersteuning van het gehele proces van leren, toepassen, borgen en veranderen: instrumenteel, financieel en managerial. Laat als organisatie zien dat kennis opdoen, delen én borgen van essentieel belang is.
  • Reduceer verlies van productieve uren door een op de organisatie en medewerker afgestemd leeraanbod op basis van online en offline leren. Met een nadruk op toepassing in de dagelijkse praktijk binnen de eigen organisatie!

Herkenbaar? Je hebt talentvolle professionals een MD-programma laten volgen. De kosten waren aanzienlijk, net als de druk op de productieve uren, maar het beloofde resultaat zou er dan ook naar zijn. Nu zijn jullie een half jaar verder en er is geen sprake van een zichtbare groei in houding, gedrag en vaardigheden. Teleurstellend voor de organisatie én voor de betrokken professionals. Dit moet toch anders kunnen?